Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
8320 e510 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaonebreath onebreath
1423 599a 420
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaonebreath onebreath

July 05 2015

Reposted fromjustshineon justshineon viaonebreath onebreath
5065 bb3c 420
4061 7f69 420
Reposted fromgosand gosand viaonebreath onebreath
6242 2ce7 420
Karpowicz "Ości" 9
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaherpermission herpermission
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSmerfMaruda SmerfMaruda
7499 bbb1 420
Reposted fromsugikinator sugikinator viaonebreath onebreath

June 29 2015

To boli gdy nie jest się kochanym, ludzie stają się od tego źli.
— "Córka dyrektora cyrku"
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viaaneth aneth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl